Referenzen

Wir suchen aktuell erfahrene Forstarbeiter & Maschinisten für Holzernte

We are currently looking for experienced forestry workers and machinists for timber harvesting

Тренутно трагамо за искусним шумарским радницима и машинистима за сакупљање дрвета

V súčasnosti hľadáme skúsených lesníckych pracovníkov a strojárov na ťažbu dreva

В настоящее время мы ищем опытных работников лесного хозяйства и машинистов для лесозаготовки

Jelenleg keresünk tapasztalt erdészeti munkásokat és gépészeket a fakitermeléshez

 

Wir suchen aktuell erfahrene Forstarbeiter & Maschinisten für die motormanuelle Holzernte/Durchforstung mit Forsttraktor (Seilwinde, Rückewagen, Rückezange, usw.) & Forstknickschlepper

 

Grundvoraussetzungen Forstarbeiter:

 • Ausreichende Erfahrung in der Holzernte (Beherrschung der Fälltechniken)
 • Gute Selbstorganisation (selbständiges Arbeiten)
 • Hohe Arbeitsmotivation & Arbeitsflexibilität
 • Erfahrung in der Holzrückung (für Vorrückung, richtige Fällrichtung)
 • Führerschein Klasse B
 • Eigene Motorsäge, Motorsägeketten, Keilaxt, Keile, Sappel, Auto (Benzin & Kettenöl wird bereit gestellt)
 • Deutsche oder Englische Sprachkenntnis (Verständigungsniveau)

 

Grundvoraussetzung Maschinist:

 • Führerschein Klasse F
 • Ausreichende Erfahrung in der Holzrückung
 • Gute Selbstorganisation (selbständiges Arbeiten)
 • Bei bedarf auch als Forstarbeiter einsetzbar, das heißt unter anderem auch Erfahrung in der Holzschlägerung
 • Hohe Arbeitsmotivation & Arbeitsflexibilität
 • Deutsche oder Englische Sprachkenntnis (Verständigungsniveau)

 

Entlohnungsmöglichkeiten:

 • Eigenes Unternehmen > Vergabe in Akkord €/Efm & auf Regie per Stunde
 • Fixanstellung

 

 

We are currently looking for experienced forestry workers and machinists for timber harvesting / thinning with forestry tractor (winch, rear cart, tiller, etc.) & special forestmachines

 

Basic requirements for forestry workers:

 • Sufficient experience in harvesting wood (mastery of felling techniques)
 • Good self-organization (working independently)
 • High work motivation & work flexibility
 • Experience in logging (for advancement, correct direction of precipitation)
 • driving license class B
 • Own chainsaw, chainsaw, wedge ax, wedges, Sappel, car (gasoline & chain oil is provided)
 • German or English language skills (communication level)

 

Basic requirement for machinist:

 • driving license class F
 • Sufficient experience in logging
 • Good self-organization (working independently)
 • If required, can also be used as a forestry worker, which means, among other things, experience in logging wood
 • High work motivation & work flexibility
 • German or English language skills (communication level)

 

Payment options:

 • own company> allocation in chord € / Efm & on directing per hour
 • In-house

 

 

Obecnie poszukujemy doświadczonych pracowników leśnictwa i operatorów maszyn do zbioru / przerzedzania drewna z ciągnikiem leśnym (wciągarka, wózek tylny, rumpel itp.) I ciągników leśnych

 

Podstawowe wymagania dla pracowników leśnictwa:

 • Wystarczające doświadczenie w pozyskiwaniu drewna (opanowanie technik wycinki)
 • Dobra samoorganizacja (działa niezależnie)
 • Wysoka motywacja do pracy i elastyczność pracy
 • Doświadczenie w logowaniu (dla postępu, prawidłowy kierunek opadów)
 • prawo jazdy klasy B
 • Własna piła łańcuchowa, piła łańcuchowa, topór klinowy, kliny, Sappel, samochód (dostarczana jest benzyna i olej łańcuchowy)
 • Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego (poziom komunikacji)

 

Podstawowe wymagania dla operatorów maszyn:

 • prawo jazdy klasy F
 • Wystarczające doświadczenie w logowaniu
 • Dobra samoorganizacja (działa niezależnie)
 • W razie potrzeby może być również wykorzystywany jako pracownik leśny, co oznacza między innymi doświadczenie w pozyskiwaniu drewna
 • Wysoka motywacja do pracy i elastyczność pracy
 • Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego (poziom komunikacji)

 

Sposób płatności:

 • własna firma> przydział w akordach € / Efm & na kierowanie za godzinę
 • In-house

 

 

Jelenleg keresünk tapasztalt erdészeti munkásokat és gépészeket az erdészeti traktorok (csörlő, hátsó kerekek, talajművelő stb.) És erdészeti traktorok számára

 

Az erdészeti dolgozók alapvető követelményei:

 • elegendő tapasztalat a fa betakarításában (a fakitermelési technikák elsajátítása)
 • Jó önszerveződés (függetlenül dolgozva)
 • Magas munkahelyi motiváció és rugalmasság
 • A fakitermelés terén szerzett tapasztalatok (a haladáshoz, a helyes csapadék irányához)
 • B. vezetői engedély osztály
 • Saját láncfűrész, láncfűrész, ékszalag, ék, Sappel, autó (benzin és láncolaj)
 • német vagy angol nyelvtudás (kommunikációs szint)

 

Alapvető követelmény a gépész számára:

 • vezetői engedély F osztály
 • A naplózás elegendő tapasztalata
 • Jó önszerveződés (függetlenül dolgozva)
 • Szükség esetén erdészeti dolgozó is lehet, ami többek között a fa fakitermelésében is tapasztalható
 • Magas munkahelyi motiváció és rugalmasság
 • német vagy angol nyelvtudás (kommunikációs szint)

 

Fizetési lehetőségek:

 • saját vállalat> elosztás € / Efm akkordban és óránkénti irányítással
 • saját

 

 

V súčasnej dobe skúsený lesných robotníkov a strojníkov pre motorový ručný zber / stenčovanie lesníckeho traktora (navijak, harvestory, zápasiť, etc) a lesníctvo skidder

 

Základné požiadavky pre pracovníkov v lesníctve:

 • Dostatočné skúsenosti s ťažbou dreva (zvládnutie techniky kácenia)
 • dobrá samoorganizácia (pracuje samostatne)
 • Vysoká motivácia práce a flexibilita práce
 • Skúsenosti pri ťažbe (pre postup, správny smer zrážok)
 • trieda B vodičského preukazu
 • Vlastné reťazová píla, píla reťaze, Keilaxt, kliny, Sappel, Car (benzín a olej na reťaze je k dispozícii)
 • znalosti nemeckého alebo anglického jazyka (komunikačná úroveň)

 

Základná požiadavka pre strojníka:

 • triedu vodičských preukazov F
 • Dostatočné skúsenosti s protokolovaním
 • dobrá samoorganizácia (pracuje samostatne)
 • S dopytom, ako bol použitý lesníkov, čo znamená, okrem iného, ​​skúseností v Holzschlägerung
 • Vysoká motivácia práce a flexibilita práce
 • znalosti nemeckého alebo anglického jazyka (komunikačná úroveň)

 

Platobné možnosti:

 • vlastná spoločnosť> alokácia v akordovej € / Efm & na riadenie za hodinu
 • In-house

 

 

Тренутно трагамо за искусним шумарским радницима и машинистима за моторманално сакупљање и редчење дрвећа са шумским трактором (витло, задња кола, фреза итд.) И шумарски трактори

 

Основни захтеви за раднике у шумарству:

 • Довољно искуство у сакупљању дрвета (мајстор технике сејања)
 • Добра самоорганизација (самостално)
 • Висока мотивација за рад и флексибилност рада
 • Искуство у сечењу (за напредак, исправан правац падавина)
 • класа возне дозволе Б
 • властита моторна тестера, моторна тестера, клинаста осовина, клинови, Саппел, аутомобил (уље за бензин и ланац)
 • Вештине немачког или енглеског језика (ниво комуникације)

 

Основни захтев за машинара:

 • класа возачке дозволе Ф
 • Довољно искуство у бележењу
 • Добра самоорганизација (самостално)
 • Ако је потребно, може се користити и као шумарски радник, што значи, између осталог, и искуство у сечувању дрвета
 • Висока мотивација за рад и флексибилност рада
 • Вештине немачког или енглеског језика (ниво комуникације)

 

Могућности плаћања:

 • сопствена компанија> расподјела у акорду € / Ефм и на режију по сату
 • У-хоусе

 

 

В настоящее время мы ищем опытных работников лесного хозяйства и машинистов для уборки урожая / прореживания лесных тракторов (лебедка, задняя тележка, румпель и т. Д.) И лесохозяйственные тракторы

 

Основные требования для работников лесного хозяйства:

 • Достаточный опыт уборки древесины (овладение методами рубки)
 • Хорошая самоорганизация (работающая самостоятельно)
 • Высокая мотивация работы и гибкость работы
 • Опыт ведения лесозаготовок (для продвижения, правильного направления осадков)
 • водительские права класса B
 • Собственная бензопила, бензопила, клиновый топор, клинья, саппель, автомобиль (бензиновое и цепное масло)
 • Знание немецкого или английского языка (уровень общения)

 

Основные требования к машинисту:

 • класс водительских прав F
 • Достаточный опыт ведения журнала
 • Хорошая самоорганизация (работающая самостоятельно)
 • При необходимости, может также использоваться в качестве работника лесного хозяйства, что означает, среди прочего, опыт лесозаготовки древесины
 • Высокая мотивация работы и гибкость работы
 • Знание немецкого или английского языка (уровень общения)

 

Варианты оплаты:

 • собственная компания> распределение в аккорде € / Efm & on directing per hour
 • В доме

 

 

Šiuo metu mes ieškome patyrusių miškų ūkio darbuotojų ir mašinistų, kurie naudoja miško traktorius (gervė, užpakalinis vežimėlis, grąžulas ir kt.) Ir miško traktorius

 

Pagrindiniai reikalavimai miškų ūkio darbuotojams:

 • Puikios medienos kirtimo patirtis (kirtimo būdų meistriškumas)
 • Gera savarankiška organizacija (dirba savarankiškai)
 • Didelė darbo motyvacija ir darbo lankstumas
 • Medienos ruoša (pažanga, teisinga kritulių kryptis)
 • vairuotojo pažymėjimo B klasė
 • Nuosavas grandininis pjūklas, grandininis pjūvis, pleištas, pleištai, Sappel, automobilis (numatytas benzininis ir grandininis aliejus)
 • Vokiečių arba anglų kalbos įgūdžiai (komunikacijos lygis)

 

Pagrindinis reikalavimas mašinistui:

 • F vairuotojo pažymėjimo kategorija
 • Pakankama medienos ruoša patirtis
 • Gera savarankiška organizacija (dirba savarankiškai)
 • Jei reikia, taip pat gali būti naudojamas kaip miško darbuotojas, o tai reiškia, be kita ko, medienos ruošos patirtį
 • Didelė darbo motyvacija ir darbo lankstumas
 • Vokiečių arba anglų kalbos įgūdžiai (komunikacijos lygis)

 

Mokėjimo būdai:

 • savoji kompanija> paskirstymas akorde € / Efm & on directing per hour
 • In-house

 

 

Meil on praegu kogenud metsatöölised ja machinists mootorsõidukite manuaal koristamata / hõrenemist metsamajanduslik traktor (vints, bunchers, maadlema jne) ja metsanduse skidder

 

Metsatöötajate põhinõuded:

 • Piisav kogemus puidu koristamisel (raietehnikate meisterlikkus)
 • Hea isereguleerimine (iseseisvalt töötav)
 • Kõrge töömotiivatsioon ja töö paindlikkus
 • metsaraie kogemus (edenemine, sademe õige suund)
 • juhiluba B-klassi
 • Oma mootorsae, mootorsae ketid, Keilaxt, kiile, Sappel, Auto (bensiin ja ketiõli ette)
 • Saksa või inglise keele oskus (suhtlus tase)

 

Masinisti põhinõuded:

 • juhiluba F-kategooria
 • Piisav metsaraie kogemus
 • Hea isereguleerimine (iseseisvalt töötav)
 • Nõudluse metsanduse töötajate, mis tähendab muu hulgas, kogemusi Holzschlägerung
 • Kõrge töömotiivatsioon ja töö paindlikkus
 • Saksa või inglise keele oskus (suhtlus tase)

 

Maksevõimalused:

 • oma firma> jaotamine akordi € / Efm & juhtimise tunnis
 • In-house

 

 

Mēs pašlaik meklējam pieredzējušus mežsaimniecības strādniekus un mehāniķus mehāniskās kokmateriālu ieguvei / urbšanai ar meža traktoru (vinča, aizmugurējā vilcējs, grābeklis utt.) Un mežsaimniecības traktoriem

 

Pamatprasības mežsaimniecības darbiniekiem:

 • Pietiekama pieredze kokmateriālu ieguvei (ciršanas tehnikas meistarība)
 • laba pašorganizācija (strādājot neatkarīgi);
 • Augsta darba motivācija un darba elastība
 • Pieredze mežizstrādē (attīstībai, pareizam nokrišņu virzienam)
 • B vadītāja apliecību klase
 • Pašu motorzāģi, ķēdes zāģi, ķīļa asmeņi, ķīļi, Sappel, automašīna (tiek piegādāta benzīna un ķēdes eļļa)
 • Vācu vai angļu valodas zināšanas (komunikācijas līmenis)

 

Pamatprasība mašīnistam:

 • F vadītāja apliecība
 • Pietiekama pieredze mežizstrādē
 • laba pašorganizācija (strādājot neatkarīgi);
 • Vajadzības gadījumā to var izmantot arī kā mežsaimniecības darbinieku, kas cita starpā nozīmē mežizstrādes pieredzi
 • Augsta darba motivācija un darba elastība
 • Vācu vai angļu valodas zināšanas (komunikācijas līmenis)

 

Norēķinu iespējas:

 • savs uzņēmums> sadalījums akordā € / Efm & par vadīšanu stundā
 • In-house

 

 

Trenutno iščemo izkušene gozdarske delavce in strojevodje za motormanalno pridelavo / redčenje lesa z gozdnim traktorjem (vitel, zadnji voziček, ojnica itd.) In gozdarski traktorji

 

Osnovne zahteve za delavce v gozdarstvu:

 • Zadostne izkušnje pri nabiranju lesa (obvladovanje teh sečenj)
 • dobra samoorganizacija (samostojno delo)
 • Visoka motivacija za delo in prilagodljivost dela
 • Izkušnje s sečnjo (za napredovanje, pravilno smer padavin)
 • razred vozniškega dovoljenja B
 • lastna motorna žaga, motorna žaga, klinasta os, klini, Sappel, avto (zagotovljeno je bencinsko in verižno olje)
 • znanje nemščine ali angleščine (komunikacijska raven)

 

Osnovna zahteva za strojarja:

 • razred vozniškega dovoljenja F
 • Zadostne izkušnje pri beleženju
 • dobra samoorganizacija (samostojno delo)
 • Po potrebi se lahko uporablja tudi kot gozdni delavec, kar med drugim pomeni tudi izkušnje pri prijavi lesa
 • Visoka motivacija za delo in prilagodljivost dela
 • znanje nemščine ali angleščine (komunikacijska raven)

 

Možnosti plačila:

 • lastno podjetje> dodelitev v akordu € / Efm in usmerjanje na uro
 • V hiši

 

 

Wir suchen aktuell erfahrene Forstarbeiter & Maschinisten für Holzernte

We are currently looking for experienced forestry workers and machinists for timber harvesting

Тренутно трагамо за искусним шумарским радницима и машинистима за сакупљање дрвета

V súčasnosti hľadáme skúsených lesníckych pracovníkov a strojárov na ťažbu dreva

В настоящее время мы ищем опытных работников лесного хозяйства и машинистов для лесозаготовки

Jelenleg keresünk tapasztalt erdészeti munkásokat és gépészeket a fakitermeléshez